نمایشگاه کتاب دبیرستان بیهقی بهمن 91
بازدید دانش آموزان پایه های پنجم و ششم از نمایشگاه کتاب