پایه: کلاس:
روزهای هفته 8 9 10 11 12 13
شنبه
08:00 تا 08:50
فارسی بخوانیم
 
09:00 تا 09:50
کتاب کار فارسی
 
10:00 تا 10:50
املاء
 
11:00 تا 11:50
ریاضی
 
12:00 تا 13:00
ریاضی
                     
یکشنبه
08:00 تا 08:50
فارسی بخوانیم
 
09:00 تا 09:50
هنر
 
10:00 تا 10:50
ریاضی
 
11:00 تا 11:50
علوم تجربی
 
12:00 تا 13:00
املاء
                     
دوشنبه
08:00 تا 08:50
ریاضی
 
09:00 تا 09:50
کتاب کار فارسی
 
10:00 تا 10:50
املاء
 
11:00 تا 11:50
تربیت بدنی
 
12:00 تا 13:00
ریاضی
                     
سه شنبه
08:00 تا 08:50
ریاضی
 
09:00 تا 09:50
کتاب کار فارسی
 
10:00 تا 10:50
آموزش قران
 
11:00 تا 11:50
تربیت بدنی
 
12:00 تا 13:00
علوم تجربی
                     
چهارشنبه
08:00 تا 08:50
ریاضی
 
09:00 تا 09:50
فارسی بخوانیم
 
10:00 تا 10:50
کتاب کار فارسی
 
11:00 تا 11:50
املاء
   
12:05 تا 13:00
املاء
                     
پنج شنبه                                                                                                                                                
جمعه