نام: فریدون
نام خانوادگی: امیری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مریم
نام خانوادگی: خوشخو
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمد
نام خانوادگی: رضاپور
تحصیلات: اخذ مدرک لیسانس آموزش ابتدایی از دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
ساعت های حضور در مدرسه
نام: اقدس
نام خانوادگی: رمیانی
سمت: معاون آموزشی
نام: علی اصغر
نام خانوادگی: شرافتی زنگنه
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مریم
نام خانوادگی: شرافتی زنگنه
سمت: آموزگار اول
نام: معین
نام خانوادگی: شرافتی زنگنه
سمت: کامپیوتر
نام: سمیه
نام خانوادگی: شریفی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمد رضا
نام خانوادگی: شکری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: پرستو
نام خانوادگی: قادری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سارا
نام خانوادگی: نصرتی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: الهام
نام خانوادگی: پور آریان
سمت: آموزگار سوم